Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

Voorwaarden

Bijgewerkt op 05-12-2022.

Deze voorwaarden bestaan uit drie onderdelen:

 • Gedragscode leerlingen basisonderwijs.
 • Gedragscode leerlingen secundair onderwijs.
 • Bruikleenovereenkomst.

 

Bent u een leerling of een ouder basisonderwijs?

 • U neemt de gedragscode basisonderwijs aandachtig door.
 • U neemt akte van de bruikleenovereenkomst als het toestel ook buiten de school wordt gebruikt.
 • Zowel gedragscode als bruikleenovereenkomst zijn echter enkel bindend indien er een door school en ouder ondertekend exemplaar in tweevoud is opgesteld.

 

Bent u een minderjarige leerling of een ouder van een minderjarige leerling secundair onderwijs?

 • U neemt de gedragscode secundair onderwijs en personeelsleden aandachtig door.
 • U neemt akte van de bruikleenovereenkomst als het toestel ook buiten de school wordt gebruikt.
 • Zowel gedragscode als bruikleenovereenkomst zijn echter enkel bindend indien er een door school en ouder ondertekend exemplaar in tweevoud is opgesteld.

 

Bent u een meerderjarige leerling of een personeelslid van scholengroep Fluxus?

 • U neemt de gedragscode secundair onderwijs en personeelsleden aandachtig door.
 • U neemt de bruikleenovereenkomst aandachtig door.
 • Zowel gedragscode als bruikleenovereenkomst zijn bindend als u op volgende klikt. Er hoeft geen papieren versie te worden opgesteld.

Gedragscode basisonderwijs

In deze gedragscode staan afspraken over hoe een leerling om moet gaan met apparatuur, internet, sociale media, e-mail en andere zaken die met het gebruik ervan hebben te maken.

BASISAFSPRAKEN

 • Ik werk volgens de afspraken die ik geleerd heb tijdens de lessen mediawijsheid.
 • Ik behandel anderen netjes, met respect en laat de ander in zijn waarde. Daarom pest, kwets, stalk, bedreig of beschadig ik anderen niet. Ook niet via internet of sociale media.
 • Als ik merk dat er digitaal gepest wordt, dan meld ik het thuis of op school bij de juf of meester.

APPARATUUR

 • Ik werk op apparatuur van school: laptops, tablets, printers, koptelefoons, etc.
 • Ik zorg goed voor de apparatuur die ik gebruik.
 • Ik werk alleen in de programma’s die voor mij bedoeld zijn. De school kiest voor software die me helpen om digitaal te leren. Als ik de richtlijnen volg van mijn leerkracht zijn mijn taken en mijn data beveiligd.
 • Ik installeer zelf geen programma’s of apps.
 • Ik gebruik geen USB-sticks of andere gegevensdragers.
 • Als er problemen zijn met apparatuur of programma’s, dan meld ik dit bij de juf of meester.
 • Als ik een eigen apparaat meeneem, dan ben ik daar zelf verantwoordelijk voor.

VEILIGHEID

 • Ik zorg dat ik een goed wachtwoord heb, zoals door mijn leerkracht is uitgelegd.
 • Ik geef mijn wachtwoord nooit aan een ander.
 • Ik wijzig mijn wachtwoord als dat gevraagd wordt.
 • Als ik mijn plaats verlaat dan vergrendel ik mijn toestel.

EMAIL OP SCHOOL

 • Als ik mail, stuur ik alleen mail die te maken heeft met school.
 • Ik stuur geen mail (door) die ik zelf ook niet zou willen krijgen, waar ik me niet prettig bij zou voelen of waar dingen in staan waarvan ik weet dat dat niet hoort.
 • Als ik een mail krijg die ik niet prettig vind, dan vertel ik dit aan mijn leerkracht of ouders of vertrouwenspersoon.

INTERNET OP SCHOOL

 • Ik spreek van tevoren met mijn leerkracht af wat ik op het internet wil gaan doen en welke programma’s ik daarvoor gebruik.
 • Ik plaats geen beelden van anderen op het internet zonder hun toestemming. Bij twijfel vraag ik hulp aan de leerkracht.
 • Als ik per ongeluk een website met ongewenste inhoud aanklik, sluit ik deze onmiddellijk.
 • Ik download alleen met toestemming van de leerkracht.
 • Ik zoek gericht naar informatie door middel van een zoekmachine. Ik gebruik hierbij alleen woorden die te maken hebben met de informatie die ik zoek.
 • Ik ga kritisch om met de informatie op het internet.
 • Ik maak alleen geluid- of beeldopnames in de klas met toestemming van mijn leerkracht.

SOCIALE MEDIA OP SCHOOL

 • Ik maak op school geen gebruik van sociale media en chatrooms. Behalve als ik hiervoor toestemming heb van mijn leerkracht.

WAT ALS HET MIS GAAT

 • Als ik me niet aan deze regels houd, dan word ik aangesproken door mijn leerkracht en worden mijn ouders op de hoogte gebracht.

TIPS VOOR OUDERS

 • De kinderen zijn nog jong en onervaren in de digitale wereld. Begeleid hen in deze zoektocht en houd mee een oogje in het zeil.
 • Wanneer je merkt dat je kind online pest of gepest wordt, maak het dan eerst bespreekbaar met je kind zelf.
  Verwittig ook de klasleerkracht zodat er in de klas de nodige aandacht aan besteed kan worden.
 • Zorg ervoor dat alle toebehoren terug worden meegenomen naar de school. (draagtas, oplader, …)
 • Een website met ongewenste inhoud is bijvoorbeeld een website waar je kunt gamen of gokken, die discrimineert, die fakenews verspreidt, waarbij bankgegevens nodig zijn, die racistisch of seksueel getint is.

INFO VOOR OUDERS

 • De school werkt met een servicecontract om de toestellen in goede staat te houden.
  Bij schade volgen we de richtlijnen omschreven in het document FAQ aansprakelijkheid laptops en chromebooks.
 • Leerlingen jonger dan 16 jaar hebben toestemming van hun ouders nodig om gebruik te maken van sociale media zoals Facebook en Whatsapp. Voor andere sociale media, zoals TikTok, Snapchat, Roblox geldt vaak de leeftijdsgrens van 13 jaar. De school zal deze media dus niet zomaar samen met leerlingen gebruiken.
 • Je kind kan in de online omgeving van de school (google education) gegevens opslaan. Zo kan je kind zowel thuis als op school aan de documenten én kan de leerkracht optimaal ondersteunen in de klas. De school kiest voor programma’s die het leerproces ondersteunen en die een veilige omgeving bieden om in te oefenen.
 • Maak met je kind duidelijke afspraken over schermtijd.
  Wees je ervan bewust dat werken voor school of huiswerk maken los staat van digitale ontspanning.

Gedragscode secundair onderwijs en personeelsleden

1 Inleiding

Voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, is het gebruik van internet en ict-middelen voor (vrijwel) alle leerlingen en personeelsleden noodzakelijk. De middelen en informatie die hiervoor gebruikt worden noemen we samen informatie- en communicatiemiddelen (EIC). EIC bestaan uit:

 • Hardware, bijvoorbeeld je tablet, een schoolcomputer en je telefoon
 • Software (of systemen), bijvoorbeeld je school email-account en Microsoft Office
 • Informatie, bijvoorbeeld e-mails, cijferlijsten en leerlinggegevens

 

Aan het gebruik van deze middelen zijn risico’s verbonden die het stellen van gedragsregels noodzakelijk maken. Hoe jij jouw schoolwerk doet moet veilig zijn en passen binnen wet- en regelgeving. Dit document geeft aan hoe jouw school van jou verwacht dat je omgaat met EIC.

De afspraken in dit document gelden voor alle plekken waar je je schoolwerk doet en alle EIC waar je het werk mee doet. De eerste keer dat je gebruik maakt van het computernetwerk van jouw school wordt beschouwd als de totstandkoming van een overeenkomst tussen jouw school en de leerling met betrekking tot dit document, waarbij de leerling instemt met de in dit document verwoorde regels en afspraken.

1 .1 Uitgangspunten document

Het document stelt regels ten aanzien van het gebruik van de EIC en internet door leerlingen en personeelsleden. Het doel van deze regels is het bepalen van de normen en uitgangspunten ten aanzien van:

 • Systeem- en netwerkbeveiliging, inclusief beveiliging tegen schade en misbruik;
 • Tegengaan van seksuele intimidatie, discriminatie en andere strafbare feiten;
 • Bescherming van privacy gevoelige informatie waaronder persoonsgegevens van het schoolbestuur en haar medewerkers, en van leerlingen en ouders;
 • Bescherming van vertrouwelijke informatie van het schoolbestuur en haar medewerkers, en van leerlingen en ouders;
 • Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van het schoolbestuur en derden waaronder het respecteren van de licentie-afspraken die van toepassing zijn binnen het schoolbestuur;
 • Voorkomen van negatieve publiciteit;
 • Kosten- en capaciteitsbeheersing.

1.2 Eigen verantwoordelijkheid en privégebruik

Schoolmiddelen die aan jou zijn toevertrouwd blijven jóuw verantwoordelijkheid. Je dient zorgvuldig om met door de school beschikbaar gestelde pc’s en andere informatie- en communicatiemiddelen. Ook als je bijvoorbeeld je school laptop uitleent aan een andere leerling of een ander personeelslid, of wanneer jij je eigen tablet, die je voor school gebruikt, uitleent aan een familielid.

Wanneer er toch anderen van het apparaat gebruik maken zorg je ervoor dat je de toegang tot leermiddelen van jouw school beperkt door bijvoorbeeld:

 • Het blokkeren van toegang tot school e-mail en informatie door middel van een wachtwoord
 • Het aanmaken van een apart user account voor bijvoorbeeld broertjes of zusjes of je ouders
 • Continu persoonlijk toezicht te houden op het gebruik

 

Je account en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en deel je nooit met iemand anders.

Leerlingen mogen slechts gebruik maken van hun mobiele telefoons, smartphones, smartwatches, palmtops of vergelijkbare informatie- en communicatiemiddelen op tijden, plaatsen en op de wijze die de schoolleiding heeft bepaald. De schoolleiding heeft de bevoegdheid het gebruik van deze middelen geheel te verbieden.
Het niet voldoen aan de regels voor informatiebeveiliging en privacy kan leiden tot disciplinaire maatregelen zoals het ontzeggen van toegang van een informatie- of communicatiemiddel of zelfs een schorsing.

2 Afspraken

2.1 Algemene normen

Iedere leerling en personeelslid voldoet aan de algemene normen voor ‘zorgvuldigheid’. Dit zijn (niet uitputtend):

 • Het zorgdragen voor goede fysieke bescherming van EIC
 • Het zorgdragen voor goede technische bescherming van EIC (zie 2.3)
 • Het voorkomen van het lekken van interne en vertrouwelijke informatie
 • Het voorkomen dat beveiligingsmaatregelen worden omzeild door bijvoorbeeld jailbreaks
 • Het onmiddellijk na constatering melden van verloren of gestolen bedrijfsmiddelen door het sturen van een email aan de directie of het secretariaat van de school.

2.2 Computergebruik

Computer- en netwerkfaciliteiten worden voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden aan de leerling of het personeelslid beschikbaar gesteld. Gebruik van ict-faciliteiten is verbonden aan deze werkzaamheden en gaan uit van de volgende afspraken:

 • Het installeren van software op de computer is niet toegestaan zonder toestemming en eventuele benodigde licenties.
 • Wachtwoorden zijn persoonlijk en worden niet gedeeld, ook niet incidenteel.
 • De leerling of het personeelslid sluit na gebruik de computer af of logt uit.
 • Bij het tijdelijk verlaten van de werkplek vergrendelt de leerling of het personeelslid de pc (windowstoets-L)
 • Iedere leerling heeft de beschikking over eigen schijfruimte op de centrale file server om zijn of haar gegevens op te slaan of er is een plek in de cloud voorzien waar je dat ook kan doen.
 • Deze ruimtes worden regelmatig door het systeembeheer gescand op de fysieke aanwezigheid van programma’s (.exe, .com) en inhoudelijk op de aanwezigheid van bestanden met pornografische, racistische, discriminerende, gewelddadige of anderszins onacceptabele, dan wel niet voor het onderwijs aan bestemde inhoud. De beoordeling hiervan ligt in handen van de schoolleiding.
 • Het is niet toegestaan bestanden van bovengenoemde aard te downloaden, op het netwerk te plaatsen, in bezit te hebben of van deze bestanden gebruik te maken. Dit geldt ook voor het opstarten van deze bestanden via externe drives (USB stick).

2.3 Minimale beveiligingsmaatregelen voor eigen devices

Bij het gebruik van eigen devices (laptop, tablet of iPad) op school dienen er een aantal beveiligingsmaatregelen genomen te worden. Als je een device van de school gebruikt, dan mag je ervan uit gaan dat jouw school deze maatregelen hierop geregeld heeft. Voor alle EIC moeten minimaal de volgende beveiligingsmaatregelen genomen zijn:

 • Bescherm de toegang met een wachtwoord of, in het geval van een iPad of tablet, met een pincode.
 • Zorg dat je device vergrendeld is wanneer je er niet bij in de buurt bent, zodat niemand bij jouw bestanden en gegevens kan (windowstoets-L).
 • Wanneer het apparaat weer in gebruik genomen wordt moet het om een wachtwoord of pincode vragen.
 • Je dient software up-to-date te houden door periodieke updates (minimaal maandelijks).
 • Je dient goede maatregelen tegen virussen of malware te hebben genomen. Bijvoorbeeld door periodiek (minimaal maandelijks) je laptop te scannen.

 

Jouw school mag controles uitvoeren op bovenstaande maatregelen. Op verzoek van jouw school moet je zelf aantonen dat de bovenstaande maatregelen worden toegepast.

2.4 Gebruik van e-mail en smartschool

Het berichtensysteem en de eventuele mailbox worden aan de leerling voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden beschikbaar gesteld. Gebruik van e-mailfaciliteiten is verbonden aan school werkzaamheden en gaan uit van de volgende afspraken:

 • De medewerkers gebruikt voor schoolgerelateerde e-mail bij voorkeur het e-mail systeem van de school.
 • De medewerker gebruikt bij voorkeur voor privémail een externe webmaildienst (zoals de webmail van Gmail of Hotmail). Privé-gebruik van het school e-mailadres is incidenteel toegestaan.
 • Het versturen van e-mail moet voldoen aan de normale gedragsregels die gelden voor schriftelijke correspondentie.
 • E-mail mag niet gebruikt worden voor ‘verboden handelingen’; zie 2.9.

2.5 Gebruik van schoolnetwerk

Het gebruik van het schoolnetwerk en de bijbehorende faciliteiten worden aan de leerling en het personeelslid voor het uitoefenen van de studiewerkzaamheden op school beschikbaar gesteld. Gebruik hiervan is verbonden aan deze werkzaamheden en gaan uit van de volgende afspraken:

 • Het schoolnetwerk is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
 • Leerlingen mogen alleen met hun eigen account gebruik maken van het leerlingnetwerk. Na gebruik sluit de leerling zijn eigen account ook weer af.
 • De gebruikersnaam en het bijbehorend wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. Ditzelfde is van toepassing op alle door de school verstrekte inloggegevens
 • De leerling of het personeelslid dient bij (vermoeden van) misbruik van diens gegevens of bij (vermoeden van) inbreuken op de beveiliging van het schoolnetwerk, van binnenuit of van buiten de school, direct contact op te nemen met de systeembeheerder(s).
 • Het is de leerling of het personeelslid niet toegestaan om zich moedwillig toegang te verschaffen tot andermans gegevens of bestanden.
 • Onbedoelde inbreuk op beveiliging, van binnenuit of van buiten de school dient onmiddellijk aan de schoolleiding gemeld te worden.

2.6 Gebruik van internet

Het gebruik van internet en de bijbehorende faciliteiten worden aan de leerling of het personeelslid voor het uitoefenen van de studiewerkzaamheden op school beschikbaar gesteld. Gebruik hiervan is verbonden aan deze werkzaamheden en gaan uit van de volgende afspraken:

 • Internet wordt gebruikt voor schooldoeleinden.
 • Het is niet toegestaan om op internet sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten.
 • Het is niet toegestaan is films, muziek, software en overig auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden van een evident illegale bron.
 • Het is niet toegestaan om spelletjes te spelen en gamewebsites te bezoeken, anders dan in opdracht van en met toestemming van de docent of de beheerder.
 • Het bezoeken van chatboxen of vergelijkbare toepassingen is alleen toegestaan in het kader van lesopdrachten.
 • Het deelnemen aan kansspelen is niet toegestaan.
 • Het is verboden op dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende toon te communiceren via online fora, sociale netwerken en andere vergelijkbare communicatienetwerken over alle aan school verbonden gebruikers. Dit geldt in het bijzonder ook voor internetgebruik buiten het schoolnetwerk met betrekking tot aan de school verbonden gebruikers/personen.

2.7 Gebruik beeld- en geluidsmateriaal

Voor het gebruiken, maken en delen van beeld- en geluidsmateriaal, het delen van foto’s en video’s van leerlingen en/of medewerkers hanteren wij de volgende regels:

 • Het is niet toegestaan om film, video-, en/of geluidsopnamen of ander materiaal van medeleerlingen, op school werkzame personen en of andere bij de school betrokken personen te maken en/of via (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen openbaar te maken, tenzij medewerkers van jouw school uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor plaatsing.
 • Voor het maken en/of openbaar maken van beeld en/of geluidsopnamen waarop personen herkenbaar, zichtbaar of hoorbaar zijn, is voorafgaande toestemming van betrokkene(n) of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) vereist.
 • Voor de afspraken rondom het delen van beeld- en geluidsmaterialen via social media verwijzen we naar het ‘social media protocol’ van jouw school.

2.8 Wachtwoorden en pincodes

Het beveiligen van toegang tot het netwerk, diverse (online) applicaties en devices (pc, laptop, telefoon) begint met een goed wachtwoord. Een lang wachtwoord of een ‘wachtzin’ is beter dan een kort complex wachtwoord.

 • Wachtwoorden moeten minimaal 8 tekens bevatten, met minstens drie van de volgende vier elementen :
  • kleine letters
  • hoofdletters,
  • cijfers,
  • speciale karakters (!@#$%^&*().
 • Pincodes moeten langer dan 4 tekens zijn.
 • Wachtwoorden moeten volgens de afspraken binnen jouw school op aangegeven tijden vervangen worden.
 • Gebruik niet voor elke systeem hetzelfde wachtwoord
 • Wachtwoorden zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden, ook niet incidenteel!

2.9 Verboden handelingen

Het is niet toegestaan om bij wet verboden handelingen uit te voeren op een EIC wat voor jou schoolwerkzaamheden gebruikt wordt. Dit zijn (niet uitputtend):

 • Het opslaan of delen van illegale en/of aanstootgevende bestanden
 • Criminele activiteiten
 • Het gebruik van illegale software en/of het omzeilen van licenties

3 Controle EIC

jouw school handelt binnen de geldende wet- en regelgeving, te weten:

De Grondwet, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp; tot 25 mei 2018), algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; vanaf 25 mei 2018), Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO), Burgerlijk Wetboek (BW), Wetboek van Strafrecht, Cao VO.

Jouw school zal bij controle van het gebruik van EIC vanuit dit reglement uitgaan van de juiste balans tussen verantwoord gebruik en bescherming van de privacy van leerlingen.

3.1 Controle

Voor controle op naleving van dit reglement gelden de volgende voorwaarden en afspraken:

 • Controle van persoonsgegevens over e-mail- en internetgebruik vindt slechts plaats in het kader van handhaving van de doelen uit dit reglement.
 • Controle vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens die niet herleidbaar zijn tot identificeerbare personen.
 • Al het computergebruik wordt automatisch vastgelegd, waaronder aanmelding op het netwerk, gebruikte applicaties, bezochte website etc.
 • Niet toegestaan gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen wordt zoveel mogelijk technisch onmogelijk gemaakt.
 • Door middel van ‘meekijksoftware’ is het mogelijk dat personeel van jouw school meekijkt met de gebruiker.
 • De gebruiker is zich bewust van het feit dat alle computerhandelingen van hem of haar kunnen worden vastgelegd in digitale logboeken.
 • Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op een zorgvuldig gebruik, worden van tijd tot tijd controles uitgevoerd. Deze controles bestaan onder andere uit het periodiek scannen van de persoonlijke schijfruimte op verboden bestanden; zie 2.9.
 • Opdrachten van leerlingen kunnen door middel van een gespecialiseerd programma worden gecontroleerd op plagiaat.

4 Sancties

Bij handelen in strijd met deze gedragscode of de algemeen geldende wettelijke regels, kan de directie afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding disciplinaire maatregelen treffen. Hieronder vallen een waarschuwing, berisping, account-blokkering, schadevergoeding, schorsing en aangifte bij de politie.

Leerlingen die zich niet aan deze gedragscode houden, worden zo spoedig mogelijk door de mentor op hun gedrag aangesproken. Personeelsleden door de directie. Ouders van minderjarige leerlingen worden ook ingelicht. Zij krijgen daarbij inzage in de over hen vastgelegde gegevens en hebben de gelegenheid te reageren op het geconstateerde. De mentor en leerlingen maken dan afspraken voor de toekomst en bepalen de mogelijke sanctie(s) bij overtreding daarvan. Deze afspraken kunnen strenger zijn dan het in deze gedragscode bepaalde. Ook kan de toegang tot e-mail of internet worden beperkt of geheel worden afgesloten. Disciplinaire maatregelen (behalve een waarschuwing) kunnen niet enkel op basis van een langs geautomatiseerde uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens worden getroffen, zoals een constatering van een automatisch filter of blokkade. Verder worden geen disciplinaire maatregelen getroffen zonder dat de leerling of het personeelslid gelegenheid heeft gekregen zijn zienswijze naar voren te brengen.

5 Slotbepaling

Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd door jouw school en Scholengroep Fluxus. De organisatie kan deze gedragscode met instemming van Scholengroep Fluxus wijzigen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Voorgenomen wijzigingen worden voorafgaand aan de invoering aan de medewerkers bekend gemaakt.

Bruikleenovereenkomst

DE ONDERGETEKENDEN:

Jouw school en scholengroep Fluxus, hierna te noemen: “bruikleengever”,
en Leerling/ouders/personeelslid X , hierna te noemen: “bruiklener”

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

 • De bruikleengever verstrekt aan bruikleennemer een [laptop/chromebook/…] (hierna: de apparatuur) ten behoeve van de uitoefening van schoolgebonden werkzaamheden.
 • de apparatuur is eigendom van bruikleengever en is in bruikleen gegeven aan bruikleennemer;
 • De bruikleennemer betaalt eventueel een borg, apart te regelen, aan de bruikleengever.
 • in deze overeenkomst worden de nadere gebruiksvoorwaarden bepaald waaronder de bruikleennemer de apparatuur kan gebruiken.

1 Aard en uitvoering

Het type apparatuur worden door bruikleengever vastgesteld en aangeschaft.
Aan bruikleennemer is de volgende apparatuur in verhuur gegeven :

 • Het toestel waar u nu mee aanmeld.


Aanvangsdatum bruikleen : volgens gemaakte afspraken met de school
Einddatum bruikleen: volgens gemaakte afspraken met de school

2 Rechten en plichten van bruikleennemer

 • Bruikleennemer verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden noch op enige andere wijze vervreemden.
 • De apparatuur is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen of door derden worden gebruikt.
 • Bruikleennemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de apparatuur.
 • Het is bruikleennemer verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de bedrijfsdoelstellingen of het imago van bruikleengever kunnen schaden.
 • Het is bruikleennemer niet toegestaan zelf software aan te brengen.
 • Er wordt enkel een schoolaccount op het toestel gebruikt.

3 Gebruik van de apparatuur door bruikleennemer

Bruikleennemer wordt voor de uitoefening van schoolgebonden werkzaamheden, apparatuur ter beschikking gesteld die hij uitsluitend hiervoor dient te gebruiken.

4 Termijn van gebruik

De leerling dient de apparatuur binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij beëindiging van het schoolverband in volledige staat te retourneren.

Bij verzuim hiertoe, verbindt bruikleennemer zich tot betaling van de vervangingswaarde van de apparatuur aan bruikleengever.

5 Diefstal en beschadiging

 • Bruikleennemer is gehouden de verzekeringsbepalingen ten aanzien van diefstal en beschadiging.
 • Bruikleennemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van de apparatuur.
 • In geval van schade of diefstal van de apparatuur is bruikleennemer verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij bruikleengever te melden.
 • Bij verlies of diefstal moet dit worden aangegeven bij de politie. Een kopie van deze aangifte dient te worden ingeleverd bij de systeem-/netwerkbeheerder.
 • Bruikleennemer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. Elke herstelling buiten garantie zal forfaitair aangerekend worden aan 50€.

6 Gedragsregels

Bruikleennemer dient de gedragscode voor IT-infrastructuur, e-mail en Internet te volgen. Zie “GEDRAGSCODE SECUNDAIR ONDERWIJS EN PERSONEELSLEDEN

7 Bewustheid

Door lezen en bevestigen van deze overeenkomst verklaart bruikleennemer dat hij de gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.